ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ อบต. หัวช้าง - "หัวช้างประชาสามัคคี ประเพณีบุญบั้งไฟ งานใหญ่สรภัญญะ สรงพระองค์ศักดิ์สิทธิ์ เศรษฐกิจพอเพียง"

ผู้บริหาร

   

  นายธนวัฒน์  แสนปุย    

   ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่   นากยก อบต.หัวช้าง

เบอร์โทรติดต่อ

066-1299414

 

ข้อมูล อบต.

ส่งเสริมความโปร่งใส

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ginfo1
thailoc
1111banner

คลิกที่หัวข้อเพื่อดูเนื้อหาในบทความ...

 1. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างหมู่ที่๓
 2. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างหมู่ที่๒
 3. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างหมู่ที่๙
 4. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างหมู่ที่ ๘
 5. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่ ๔
 6. ประกาศราคากลางและการบริหารราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างแบบงานเสริมผิวบ้านหัวช้างหมู่ 4
 7. ประกาศราคากลางและการบริหารราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างแบบงานเสริมผิวบ้านลำโกนหมู่ 7
 8. ประกาศราคากลางและการบริหารราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างแบบงานเสริมผิวบ้านดอนดู่หมู่ 11
 9. ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างแบบงาเสริมผิว บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ 8
 10. เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ ๑๒
 11. เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
 12. ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านจำนวน ๘ โครงการ
 13. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจ้างโครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ ๘
 14. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนดู่ หมู่ที่ ๑๑
 15. การเปิดราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๕
 16. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้างหว้า หมู่ ๑
 17. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 18. ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวช้าง
 20. การประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านลำโกน
 21. ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์กู้ชีพที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง
 22. การประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนพัฒนา
 23. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๓
 24. การเปิดรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางกลางและการคำนวณราคากลาง
 25. เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้่างระบบประปาแบบบาดาลบ้านหัวช้าง หมู่ที่ 4
 26. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้่างระบบประปาแบบบาดาลบ้านหัวช้าง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
 27. เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อรถการเกษตรฯ
 28. เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถเกษตร แบบติดตั้งเครนพร้อมกระเช้า ชนิดล้อยาง 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 29. เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนแบบงานเสริมผิว Asphaltic concrete บ้านหนองงอม หมู่ที่ 2
 30. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนแบบงานเสริมผิว Asphaltic concrete บ้านหนองงอม หมู่ที่ 2
 31. เรื่อง ประกาศเปลี่นยแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล)
 32. เรื่อง ประกาศเปลี่นยแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนแบบงานเสริมผิว Asphaltic concrete บ้านหนองงอม หมู่ที่ 2
 33. เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
 34. เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 35. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้างหว้า หมู่ที่ 1 เลขที่ 11/2562
 36. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำราญ หมู่ที่ 6 เลขที่ 10/2562
 37. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้างหว้า หมู่ที่ 1 เลขที่ 9/2562
 38. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองยางน้อย หมู่ที่ 10 เลขที่ 8/2562
 39. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำราญ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 40. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองยางน้อย หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 41. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างรั้วพร้อมป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 42. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านหนองยางน้อย หมูที่ 10 สายทางจากคสล.เดินไปบ้านลำโกน ก่อสร้างตามแบบ อบต.หัวช้าง เลขที่ 46/2560
 43. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านน้ำคำน้อย หมู่ที่ 9 สายทางจากบ้านเลขที่ 91 ถึงสามแยกบ้านหนองบัวน้อย ก่อสร้างตามแบบ อบต.หัวช้าง เลขที่ 45/2560
 44. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านลำโกน หมู่ที่ 7 สายทางจากตลาด SML ถึงต้นโพธิ์ ก่อสร้างตามแบบ อบต.หัวช้าง เลขที่ 44/2560
 45. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านสำราญ หมู่ที่ 6 จากบ้านเลขที่ 36 ถึงสามแยก ก่อสร้างตามแบบ อบต.หัวช้าง เลขที่ 40/2560
 46. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านลำโกน หมู่ที่ 7 สายทางจากบ้านเลขที่ 116 ถึงต้นโพธิ์ ก่อสร้างตามแบบ อบต.หัวช้าง เลขที่ 42/2560
 47. โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 8 สายทางจากบ้านเลขที่ 88 ถึงบ้านเลขที่ 80 ก่อสร้างตามแบบ อบต.หัวช้าง เลขที่ 34/2560
 48. โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 8 สายทางจากบ้านเลขที่ 86 ถึงที่นานายอุดม วันโน ก่อสร้างตามแบบ อบต.หัวช้าง เลขที่ 33/2560
 49. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสำราญ หมู่ที่ 6 จากบ้านเลขที่ 44 ถึงบ้านนายสุด ยอดคำมี ก่อสร้างตามแบบ อบต.หัวช้าง เลขที่ 39/2560
 50. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านนหองใหญ่ หมู่ที่ 3 สายทางจากบ้านนางเริ่มจิตร วลัยศรี ถึงบ้านนางอำพร หัวคำ ก่อสร้างตามแบบ อบต.หัวช้าง เลขที่ 35/2560

สถิติผู้เข้าชม

688685
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
285
302
1578
1020
688685
IP: 3.237.178.91

พยากรณ์อากาศ