ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ อบต. หัวช้าง - "หัวช้างประชาสามัคคี ประเพณีบุญบั้งไฟ งานใหญ่สรภัญญะ สรงพระองค์ศักดิ์สิทธิ์ เศรษฐกิจพอเพียง"

ผู้บริหาร

   

  นายธนวัฒน์  แสนปุย    

   ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่   นากยก อบต.หัวช้าง

เบอร์โทรติดต่อ

066-1299414

 

ข้อมูล อบต.

ส่งเสริมความโปร่งใส

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ginfo1
thailoc
1111banner

คลิกที่หัวข้อเพื่อดูเนื้อหาในบทความ...

 1. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจ้างโครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ ๘
 2. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนดู่ หมู่ที่ ๑๑
 3. การเปิดราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๕
 4. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้างหว้า หมู่ ๑
 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 6. ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวช้าง
 8. การประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านลำโกน
 9. ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์กู้ชีพที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง
 10. การประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนพัฒนา
 11. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๓
 12. การเปิดรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางกลางและการคำนวณราคากลาง
 13. เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้่างระบบประปาแบบบาดาลบ้านหัวช้าง หมู่ที่ 4
 14. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้่างระบบประปาแบบบาดาลบ้านหัวช้าง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
 15. เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อรถการเกษตรฯ
 16. เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถเกษตร แบบติดตั้งเครนพร้อมกระเช้า ชนิดล้อยาง 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 17. เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนแบบงานเสริมผิว Asphaltic concrete บ้านหนองงอม หมู่ที่ 2
 18. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนแบบงานเสริมผิว Asphaltic concrete บ้านหนองงอม หมู่ที่ 2
 19. เรื่อง ประกาศเปลี่นยแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล)
 20. เรื่อง ประกาศเปลี่นยแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนแบบงานเสริมผิว Asphaltic concrete บ้านหนองงอม หมู่ที่ 2
 21. เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
 22. เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้างหว้า หมู่ที่ 1 เลขที่ 11/2562
 24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำราญ หมู่ที่ 6 เลขที่ 10/2562
 25. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้างหว้า หมู่ที่ 1 เลขที่ 9/2562
 26. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองยางน้อย หมู่ที่ 10 เลขที่ 8/2562
 27. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำราญ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 28. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองยางน้อย หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 29. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างรั้วพร้อมป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 30. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านหนองยางน้อย หมูที่ 10 สายทางจากคสล.เดินไปบ้านลำโกน ก่อสร้างตามแบบ อบต.หัวช้าง เลขที่ 46/2560
 31. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านน้ำคำน้อย หมู่ที่ 9 สายทางจากบ้านเลขที่ 91 ถึงสามแยกบ้านหนองบัวน้อย ก่อสร้างตามแบบ อบต.หัวช้าง เลขที่ 45/2560
 32. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านลำโกน หมู่ที่ 7 สายทางจากตลาด SML ถึงต้นโพธิ์ ก่อสร้างตามแบบ อบต.หัวช้าง เลขที่ 44/2560
 33. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านสำราญ หมู่ที่ 6 จากบ้านเลขที่ 36 ถึงสามแยก ก่อสร้างตามแบบ อบต.หัวช้าง เลขที่ 40/2560
 34. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านลำโกน หมู่ที่ 7 สายทางจากบ้านเลขที่ 116 ถึงต้นโพธิ์ ก่อสร้างตามแบบ อบต.หัวช้าง เลขที่ 42/2560
 35. โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 8 สายทางจากบ้านเลขที่ 88 ถึงบ้านเลขที่ 80 ก่อสร้างตามแบบ อบต.หัวช้าง เลขที่ 34/2560
 36. โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 8 สายทางจากบ้านเลขที่ 86 ถึงที่นานายอุดม วันโน ก่อสร้างตามแบบ อบต.หัวช้าง เลขที่ 33/2560
 37. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสำราญ หมู่ที่ 6 จากบ้านเลขที่ 44 ถึงบ้านนายสุด ยอดคำมี ก่อสร้างตามแบบ อบต.หัวช้าง เลขที่ 39/2560
 38. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านนหองใหญ่ หมู่ที่ 3 สายทางจากบ้านนางเริ่มจิตร วลัยศรี ถึงบ้านนางอำพร หัวคำ ก่อสร้างตามแบบ อบต.หัวช้าง เลขที่ 35/2560
 39. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านเลขที่ 65 ถึงบ้านเลขที่ 4 ก่อสร้างตามแบบ อบต.หัวช้าง เลขที่ 38/2560
 40. โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้างหว้า หมู่ที่ 1 สายทางจากบ้านเลขที่ 8 ถึงบ้านเลขที่ 16 ก่อสร้างตามแบบ อบต.หัวช้าง เลขที่ 28/2560
 41. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้างหว้า หมู่ที่ 1 สายทางจากบ้านเลขที่ 6 ถึงบ้านเลขที่ 21 ก่อสร้างตามแบบ อบต.หัวช้าง เลขที่ 26/2560
 42. โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 11 สายทางจากบ้านเลขที่ 83 ก่อสร้างตามแบบ อบต.หัวช้าง เลขที่ 30/2560
 43. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 4 สายทางจากบ้านเลขที่ 22 ถึงบ้านเลขที่ 53 ก่อสร้างตามแบบ อบต.หัวช้าง เลขที่ 25/2560
 44. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 จากบ้านเลขที่ 152 ถึงบ้านเลขที่ 83
 45. โครงการ น้ำประปาดื่มได้บ้านลำโกน หมู่ที่ 7
 46. โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 4 สายทางบ้านเลขที่ 38 ถึงบ้านเลขที่ 18 ถึงบ้านเลขที 45
 47. โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 4 สายทางบ้านเลขที่ 38 ถึงบ้านเลขที่ 18 ถึงบ้านเลขที่ 45 ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 48. โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 8 ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 49. โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมอาคารรัดหน้าท่อบ้านน้ำคำน้อย หมู่ที่ 9 สายทางจากสามแยกมิซาว่า ถึงวัดป่าน้ำคำพัฒนา
 50. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านน้ำคำน้อย หมู่ที่ 9 สายทางจากสามแยกมิยาซาว่า ถึงวัดป่าน้ำคำพัฒนา ก่อสร้างตามแบบ อบต.หัวช้าง เลขที่ 70/2559

สถิติผู้เข้าชม

620796
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
203
386
2005
12580
620796
IP: 100.24.125.162

พยากรณ์อากาศ

ข่าวสาร Webboard ล่าสุด

 • ไม่มีกระทู้แสดง