ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ อบต. หัวช้าง - "หัวช้างประชาสามัคคี ประเพณีบุญบั้งไฟ งานใหญ่สรภัญญะ สรงพระองค์ศักดิ์สิทธิ์ เศรษฐกิจพอเพียง"

ผู้บริหาร

   

  นายธนวัฒน์  แสนปุย    

   ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่   นากยก อบต.หัวช้าง

เบอร์โทรติดต่อ

066-1299414

 

ข้อมูล อบต.

ส่งเสริมความโปร่งใส

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ginfo1
thailoc
1111banner

1. สภาพทั่วไป
    1.1  ที่ตั้ง    
              เขตตำบลหัวช้างระยะห่างจากอำเภอสุวรรณภูมิทางทิศตะวันออก  ประมาณ  8  กิโลเมตร

 

ทิศเหนือ     ติดต่อกับตำบลห้วยหินลาด  และตำบลช้างเผือก  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่ลำน้ำห้วยหินลาด  บริเวณห่างจากสะพานคอนกรีตข้ามลำห้วยไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ  400  เมตร   ไปทางทิศตะวันออกตัดกับทางสาธารณะเชื่อมระหว่างบ้านโนนม่วง  ตำบลห้วยหินลาด -  บ้านลำโกน  ตำบลหัวช้าง  บริเวณพิกัด  U C  804311  จากจุดเชื่อมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดกับทางสาธารณะสายบ้านน้ำคำน้อย ตำบลหัวช้าง – บ้านแดง  ตำบลช้างเผือก  บริเวณพิกัด  U C  834330  จากจุดเชื่อมไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  สิ้นสุดถนนลาดยางสายอำเภอสุวรรณภูมิ – จังหวัดยโสธร   บริเวณห่างบ้านหนองงอม  ตำบลหัวช้าง  ไปทางทิศตะวันออกประมาณ  500  เมตร  บริเวณพิกัด U C 853308
ทิศตะวันออก  ติดต่อตำบลช้างเผือก    อำเภอสุวรรณภูมิ  และตำบลหนองฮี  อำเภอหนองฮี  จังหวัดร้อยเอ็ด     มีแนวเขตเริ่มต้นจากถนนลาดยางสายอำเภอสุวรรณภูมิ – จังหวัดยโสธรบริเวณห่างจากบ้านหนองงอมตำบลหัวช้างไปทางทิศตะวันออกประมาณ  500  เมตร  บริเวณพิกัด U C 863308   ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ถึงกึ่งกลางร่องไหมก่อนลงลำห้วยปลาค้าว  บริเวณพิกัด  U C 897277  จากจุดเชื่อมไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวร่องไหมและลำห้วยปลาค้าว  สิ้นสุดลำห้วยปลาค้าว  บริเวณพิกัด  U C 882260  รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 6.9  กิโลเมตร
ทิศใต้  ติดต่อตำบลจำปาขัน  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางลำห้วยปลาค้าว  ห่างจากสะพานคอนกรีตข้ามลำห้วยไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ  500  เมตรบริเวณพิกัด  U  C ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตัดกับสะพานคอนกรีตข้ามลำห้วยหินลาด  ห่างจากบ้านยางเครือ  ตำบลเมืองทุ่ง  ไปทางทิศตะวันตกประมาณ  500 เมตร  สิ้นสุดแนวเขตรวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ  7.8  กิโลเมตร
ทิศตะวันตก  ติดต่อตำบลเมืองทุ่ง  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากร่องน้ำลึกลำห้วยหินลาดบริเวณสะพานคอนกรีต  ห่างจากบ้านยางเครือ  ตำบลเมืองทุ่งไปทางทิศตะวันตกประมาณ  500 เมตร บริเวณพิกัด  U C 807208   ไปทางทิศเหนือตามแนวร่องน้ำลึกลำห้วยหินลาดสิ้นสุด บริเวณกึ่งกลางลำห้วยหินลาด   ผ่านสะพานคอนกรีตไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้   รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ  5  กิโลเมตร
1.2    เนื้อที่  
                     มีเนื้อที่  49.21  ตารางกิโลเมตร  หรือ  30,756.25  ไร่                             
1.3    ภูมิประเทศ
                     พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูง  ตอนกลางของตำบลระดับความสูง (136)  และมีความลาดต่ำสู่ด้านตะวันตกของตำบลระดับ (134) และ(129)  ทางด้านตะวันออกของตำบลระดับ  (125)  ทำให้เป็นพื้นที่ราบสลับดอนลักษณะเป็นลูกคลื่น   ด้านตะวันตกของตำบลเป็นที่ราบทุ่งกว้าง  พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้เป็นที่ตั้งชุมชนและพื้นที่ทำการเกษตร

 ข้อมูลจาก สำนักทะเบียนอำเภอสุวรรณภูมิ : ณ เดือน กุมภาพันธ์  2561  ความหนาแน่นของประชากร  127  คน/ตร.กม.

ความหนาแน่นของประชากร  127  คน  ต่อตารางกิโลเมตร
        
2  สภาพทางเศรษฐกิจ
              2.1  อาชีพ
                     - อาชีพเกษตรกรรม   80  %
                     - อาชีพอื่นๆ            20  %
2.2    หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
         - ปั๊มหัวจ่าย 1 แห่ง , ปั๊มหลอดแก้ว 4 แห่ง
                     - โรงสีขนาดกลาง   6   แห่ง
                     - โรงสีขนาดเล็ก   23   แห่ง
                     - ตลาดนัดชุมชน    3   แห่ง

3.  สภาพทางสังคม
              3.1  การศึกษา
                       -  โรงเรียนประถมศึกษา                     4   แห่ง
                       -  โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)      2   แห่ง
                       -  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน                      1   แห่ง
                   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก             1   แห่ง    
              3. 2  สถาบันและองค์กรศาสนา           
                       -   วัด / สำนักสงฆ์                          10  แห่ง      
              3.3  สาธารณสุข
                       -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล        1  แห่ง
4.  การบริการพื้นฐาน    
             4.1  การคมนาคม     
                       -  ถนนลาดยางเชื่อมอำเภอ / จังหวัด              1   สาย
                       -  ถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน                       1   สาย
                       -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน      141   สาย
                       -  ถนนลูกรังเชื่อมหมู่บ้าน / ตำบล                13   สาย
                       -  ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน                         45  สาย
             4.2  การโทรคมนาคม  
                       -  ที่ทำการไปรษณีย์ประจำตำบล                    1  แห่ง
           4.3  การไฟฟ้า           
                       - ชุมชนมีไฟฟ้าใช้ครบ  12  หมู่บ้าน  จำนวน  100  %  
             4.4  แหล่งน้ำ
                       -  ลำน้ำ / ลำห้วย                                      2  สาย  
                       -  หนองน้ำสาธารณะ                                12  แห่ง
                       -  ฝาย                                                   2  แห่ง
                       -  บ่อน้ำตื้น                                            20 แห่ง
                        - บ่อโยก                                              46  แห่ง
5  ข้อมูลอื่นๆ
               5.1  ทรัพยากรธรรมชาติ
                  -  มีพื้นที่ป่าไม้ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์   90  ไร่   ลักษณะเป็นป่าเสื่อมโทรมเป็นส่วนใหญ่  
ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
1.    โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
1.1 จำนวนบุคลากร  พนักงานส่วนตำบล จำนวน  10  คน    พนักงานจ้าง จำนวน 20 คน
        - ตำแหน่งในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
                       พนักงานส่วนตำบล จำนวน   7  คน
          พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 8  คน  
                       พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 คน
        - ตำแหน่งในส่วนการคลัง  
                       พนักงานส่วนตำบล จำนวน  2  คน
          พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3  คน  
- ตำแหน่งในส่วนโยธา  
  พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 คน
          พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4  คน  
2.    รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
    - งบประมาณประจำปี 2555        26,705,692.68    บาท  แยกเป็น
            - รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง         713,284.98     บาท
            - รายได้ส่วนราชการจัดเก็บให้                          11,211,330.70     บาท
            - เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                                   14,781,077.00    บาท

 

 

 

สถิติผู้เข้าชม

688683
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
283
302
1576
1018
688683
IP: 3.237.178.91

พยากรณ์อากาศ