ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ อบต. หัวช้าง - "หัวช้างประชาสามัคคี ประเพณีบุญบั้งไฟ งานใหญ่สรภัญญะ สรงพระองค์ศักดิ์สิทธิ์ เศรษฐกิจพอเพียง"

ผู้บริหาร

   

  นายธนวัฒน์  แสนปุย    

   ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่   นากยก อบต.หัวช้าง

เบอร์โทรติดต่อ

066-1299414

 

ข้อมูล อบต.

ส่งเสริมความโปร่งใส

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ginfo1
thailoc
1111banner

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง

การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การกระจายโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน การมีส่วนร่วมในการออกกฎหมาย ตลอดจน การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อานาจหน้าที่ของรัฐ

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวช้าง ได้กาหนดวิธีการให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นได้ ดังนี้

  •  การลงสมัครเป็นผู้บริหารหรือสมาชิกสภาอบต.
  •  การใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหารหรือสมาชิกสภาอบต.
  •  การเสนอให้มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
  •  การเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆที่อบต. จัดเก็บเพื่อนามาใช้ในการบริหารงานภายในหน่วยงาน
  •  การให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารท้องถิ่นในการดาเนินงาน/โครงการต่างๆ

การมีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานของอบต.

๑. ติดตามตรวจสอบการบริหารงานของอบต. ว่าดำเนินงานด้วยความโปร่งใสยุติธรรมตรงตามความต้องการของประชาชนหรือไม่

๒. ติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจาปีของอบต. ว่าถูกต้องโปร่งใสและเกิดประโยชน์หรือไม่

๓.ขอทราบข้อมูลข่าวสารจากอบต. หากเห็นว่าทำงานไม่โปร่งใส

๔.การเข้าร่วมประชาคมท้องถิ่นเพื่อแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาแผนงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่มีผลกระทบต่อประชาชนในท้องถิ่น

๕.ตรวจสอบแผนพัฒนาของอบต. ว่าตรงกับปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนหรือไม่

๖.คัดค้านข้อบังคับหรือมติของอบต. ที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อน

๗.ถอดถอนผู้บริหารหรือสมาชิกสภาอบต. ที่มีพฤติกรรมไม่สุจริต

สถิติผู้เข้าชม

709978
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
121
401
522
5372
709978
IP: 3.238.88.35

พยากรณ์อากาศ