ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ อบต. หัวช้าง - "หัวช้างประชาสามัคคี ประเพณีบุญบั้งไฟ งานใหญ่สรภัญญะ สรงพระองค์ศักดิ์สิทธิ์ เศรษฐกิจพอเพียง"

ผู้บริหาร

   

  นายธนวัฒน์  แสนปุย    

   ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่   นากยก อบต.หัวช้าง

เบอร์โทรติดต่อ

066-1299414

 

ข้อมูล อบต.

ส่งเสริมความโปร่งใส

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ginfo1
thailoc
1111banner

       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง
เรื่อง    การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
********************
                   เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลข้อ 10 เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560-2564)  และยุทธศาสตร์ที่ 4  การประเมินประเด็นคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
                   องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  จึงได้ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของบุคลากรและหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นอย่างทั่วถึง  เพื่อให้บรรลุเจตจำนงดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง มีนโยบาย ดังนี้
     1. ด้านความโปร่งใส พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล  ให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
     2. ความพร้อมรับผิด พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการด้วยความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตน คำนึงถึงความสำเร็จของงาน
     3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการตามกระบวนการ มาตรฐานไม่เลือกปฏิบัติ
     4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร พัฒนาและส่งเสริมทุกกอง สำนักในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง ให้ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม  มีระบบต่อต้านการทุจริต  และปลูกฝังพฤติกรรมสุจริตจนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจำหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน
     5. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน พัฒนาและส่งเสริมทุกกองสำนัก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง ให้ยึดหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรมโปร่งใสในการบริหารงาน บริหารบุคคลและบริหารงบประมาณ มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม
     6. ด้านการสื่อสารในหน่วยงาน พัฒนาและส่งเสริมทุกกองสำนักในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง มีการสื่อสารถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้านให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและถือปฏิบัติ
โดยมีรายละเอียดตามแนบ
                              จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ  ณ  วันที่   22   เดือนมีนาคม   พ.ศ.  2561
                                                                                           
                                                                            (นายธนวัฒน์  แสนปุย)
                                                          ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง ปฏิบัติหน้าที่
                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง

 

ดาวน์โหลดเอกสาร>>>

 

สถิติผู้เข้าชม

608309
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
93
490
1602
93
608309
IP: 18.207.106.142

พยากรณ์อากาศ

ข่าวสาร Webboard ล่าสุด

  • ไม่มีกระทู้แสดง