ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ อบต. หัวช้าง - "หัวช้างประชาสามัคคี ประเพณีบุญบั้งไฟ งานใหญ่สรภัญญะ สรงพระองค์ศักดิ์สิทธิ์ เศรษฐกิจพอเพียง"

ผู้บริหาร

   

  นายธนวัฒน์  แสนปุย    

   ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่   นากยก อบต.หัวช้าง

เบอร์โทรติดต่อ

066-1299414

 

ข้อมูล อบต.

ส่งเสริมความโปร่งใส

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ginfo1
thailoc
1111banner

 

บริหารงานทั่วไป
          องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่และการ ดำเนินการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ เหมาะสม ชัดเจนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงขอกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้


          สำนักงานปลัด
          ๑. การควบคุมตรวจสอบการทำงานและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานต่างๆของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
          ๒. การควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล   พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
          ๓. ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสวัสดิการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
          ๔. งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การประชุม สัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
          ๕. งานรัฐพิธี
          ๖. งานประชาสัมพันธ์
          ๗. งานธุรการและงานสารบรรณ ร่างหนังสือ โต้ตอบหนังสือและเรื่องนำเสนอผู้บริหาร โดยต้องผ่านปลัด อบต.ตรวจสอบทุกครั้ง
          ๘. งานเกี่ยวกับการจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และจัดทำรายงานการประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบล
          ๙. งานเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
          ๑๐. งานเกี่ยวกับการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และงานอื่น ๆ
          ๑๑.งานทะเบียนประวัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายก อบต. และเลขานุการนายก อบต. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป
          ๑๒.งานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
          ๑๓.งานสวัสดิการพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป     
          ๑๔.งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป
          ๑๕.งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


          งานกฎหมายและคดี
          ๑.  จัดทำร่างข้อบังคับตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบล
           ๒.  ดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน
           ๓. จัดทำทะเบียนคุมงานเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบล ด้านดำเนินการทางคดีแพ่ง คดีอาญา และทางวินัยของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป
          ๔. ตรวจสอบความถูกต้องของการอนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลก่อนการบังคับใช้
          ๕.   งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

          ๖. ด้านนิติกรรม/สัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล หรือตามที่ได้รับมอบหมาย


          งานนโยบายและแผน
                     ๑. งานจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
                    ๒. งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
                    ๓. งานจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
                    ๔.  ปฏิบัติงานพิมพ์ฎีกาเบิกเงินทุกประเภท
                    ๕. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
           งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
                    ๑. ปฏิบัติงานทางการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น ในเขตชุมชน เพื่อจัดทำแผนดำเนินการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ
                    ๒. พบเข้าร่วมกับผู้นำท้องถิ่น เป็นผู้นำและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน ในท้องถิ่นของตน ร่วมกันทำงานด้านการกพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด
                    ๓. ให้คำแนะนำและฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่น ตามวิธีการและพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นผลผลิตและรายได้แก่ครอบครัวในด้านการเกษ๖รและอุตสาหกรรมครัวเรือน
                    ๔. อำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร
                    ๕.  ติดตามผลงานและจัดทำรายงานต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
                    ๖.  ปฏิบัติงานพิมพ์ฎีกาเบิกเงินทุกประเภท
                    ๗. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
             งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     อำนวยการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ที่ประสบภัยต่าง ๆด้าน
การกู้ภัยต่าง ๆด้านรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนตำบลงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
             กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง
                   โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็นเสนอแนะและดำเนินการปฏิบัติงานบริหารงานคลังที่ต้องให้ความชำนาญ โดยตรวจสอบการจัดการต่าง ๆ เกี่ยวกับงานคลังหลายด้าน เช่น งานการคลัง งานการเงิน/บัญชี งานจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมสถิติและวิเคราะห์งบประมาณงานพัสดุ งานธุรการ งานจัดการเงินกู้ งานจัดระบบงานบุคคล งานตรวจสอบรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน งานรับรองสิทธิการเบิกงบประมาณ การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานการแทนตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ รายงานการปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่าง ๆ ให้การปฏิบัติงานของส่วนการคลังปฏิบัติงานได้อย่ามีประสิทธิภาพ ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผลการทำรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ พิจารณาปรับปรุง แก้ไข ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับรายจ่ายจริง เพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ประมาณการรายรับ – รายจ่าย กำหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษี แนะวิธีการปฏิบัติงาน พิจารณาเสนอแนะการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ ควบคุมการตรวจสอบรายงานการเงินและบัญชีต่าง ๆ ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อ จัดจ้าง เสนอข้อมูลทางด้านการคลัง เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน โดยกำหนดงานดังนี้


                  งานการเงินและการบัญชี
                   ๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเก็บรักษาเงิน, คณะกรรมการรับ – ส่งเงิน, คณะกรรมการตรวจสอบการรับเงินประจำวัน
                   ๒. การตรวจสอบการรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตามใบนำส่งให้ตรงกับใบเสร็จรับเงินและนำฝากธนาคารทุกวัน
 
                   ๓. การตรวจสอบเงินโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนลดช่องว่างทางการคลัง, ภาษีมูลค่าเพิ่ม. เงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน, ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล, ค่าธรรมเนียมป่าไม้, ค่าภาคหลวงแร่, ค่าภาคหลวงปิโตเลียม ฯลฯ ที่โอนผ่านธนาคารโดยใช้บริการ self  service Banking
                   ๔. การโอนเงินเดือนพนักงานเข้าธนาคาร
                   ๕. การรับฎีกาเบิกเงินจากงานต่างๆ ลงเลขรับฎีกาวันที่รับใบเบิกและนำส่งให้งานควบคุมงบประมาณตัดยอดเงินงบประมาณ
                   ๖.นำฎีกาที่งานการบัญชีตัดยอดเงินมาตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ
                   ๗. การตรวจเอกสารประกอบฎีกาจ่ายเงิน ได้แก่ วันที่, ลายมือชื่อ, ในใบเสร็จรับเงินใบสำคัญรับเงินหรือหลักฐานการจ่าย ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ ต้องประทับตราตรวจถูกต้อง
                   ๘. การจัดทำฎีกาเบิกเงินของส่วนการคลัง ฎีกานอกงบประมาณ, ฎีกาเงินสะสม พร้อมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
                   ๙. ดำเนินการเบิกตัดปีโครงการที่ดำเนินการไม่ทันในปีงบประมาณนั้น หรือขออนุมัติจัดทำรายจ่ายค้างจ่ายตามแบบที่กำหนด
                   ๑๐. การรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตามใบนำส่งและใบสรุปใบนำส่งเงินให้ตรงกับใบเสร็จรับเงินและนำฝากธนาคารทุก วัน พร้อมทั้ง จัดส่งใบนำส่งเงินให้งานการบัญชีลงบัญชี
                   ๑๑. การรับเงินจัดสรรจากท้องถิ่นจังหวัด ได้แก่ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าอาหารเสริม (นม), ค่าอาหารกลางวัน, ค่าเบี้ยเลี้ยงยังชีพ, ค่าอุปกรณ์กีฬา, ค่าหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านฯลฯ ออกใบเสร็จ ทำใบนำส่งเงินให้งานการบัญชีลงบัญชี
                   ๑๒. การนำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย, เงินประกันสังคม. เงินค่าใช้จ่าย ๕%, เงินกู้สวัสดิการธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย, สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ดำเนินการภายในกำหนดเวลาไม่เกิน วันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
                    ๑๓. การนำส่งเงินสมทบส่วนทุน กบท. ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี
                    ๑๔. การจัดทำรายงานการจัดทำเช็ค ลงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน จัดทำสำเนาคู่ฉบับและตัวจริงให้เก็บไว้กับฎีกาเบิกเงินสำเนาแยกแฟ้มต่างหาก ๑ ฉบับ ติดตามประสานให้ผู้มีสิทธิรับเงินตามเช็คมารับไปโดยเร็ว ต้องไม่เกิน ๑๕ วัน หลังจากผู้มีอำนาจลงนามในเช็คแล้ว หรือดำเนินการนำออไปจ่ายให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
                   ๑๕. การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล, ค่าเช่าบ้าน, ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าเล่าเรียนบุตร,    เงินสำรองจ่าย
                   ๑๖. ตรวจสอบเงินภาษีจัดสรรที่ได้รับมาจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด นำมาลงบัญชีเงินสดรับ (กรณีออกใบเสร็จรับเงิน) นำใบผ่านรายการทั่วไป (กรณีรับเงินโอนต่างๆ) แล้วนำมาลงทะเบียนเงินรายรับ
                   ๑๗. การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันทุกวันที่มีการรับ-จ่ายเงิน และเสนอให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้บริหารทราบทุกวัน
                   ๑๘. รายงานการรับจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป, อุดหนุนเฉพาะกิจ. เงินถ่ายโอน
                   ๑๙.  การจัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ ได้แก่
                             ๑๙.๑. ทะเบียนคุมเงินรายรับตรวจสอบกับเงินสดรับและเงินฝากธนาคารให้ถูกต้องตรงกัน
                             ๑๙.๒.ทะเบียนคุมรายจ่ายตามงบประมาณตรวจสอบกับบัญชีเงินสด Statement ของธนาคาร รวมทั้งสมุดจ่ายเช็คให้ถูกต้องตรงกัน
                             ๑๙.๓.ทะเบียนคุมเงินค้ำประกันสัญญาตรวจสอบกับเงินสดรับ และสำเนาใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง                   
                             ๑๙.๔.ทะเบียนคุมเงินสะสม ตรวจสอบกับสมุดเงินสดจ่ายและบัญชีแยกประเภทถูกต้องตรงกัน
                             ๑๙.๕.ทำทะเบียนคุมเงิน ส่วนลด ๖%  ค่าใช้จ่าย ๕% และเงินนอกงบประมาณทุกประเภทได้แก่ งบถ่ายโอน, เงินผู้ดูแลเด็ก, เงินค่าอาหารกลางวัน, ค่าอาหารเสริม (นม), เงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายลงรับและตัดจ่ายให้เป็นปัจจุบัน
                             ๑๙.๖.จัดทำใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ทุกครั้งที่มีการรับเงินที่ไม่ได้รับเงินสดเป็นเงินโอนต่าง ๆ เช่น ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เงินรับโอนจากกรมส่งเสริมกาดรดปกครองท้องถิ่น ทำให้ใบผ่ารายการบัญชีมาตรฐาน ๑,๒,๓ ทุกสิ้นเดือนและที่มีการปิดบัญชี
 
                   ๒๐. จัดทำรายงานต่าง ๆ ได้แก่
                             ๒๐.๑. การจัดทำรายงานประจำเดือน ได้แก่ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารต้องตรงกับรายงานสถานะการเงินประจำวัน, รายงานเงินรับฝาก, รายงานกระแสเงินสด, งบรับ-จ่ายเงินสด, กระดาษทำการกระทบยอด, รายจ่ายตามงบประมาณ (รายจ่าย-รายรับ) จ่ายจากเงินสะสม, งบประมาณคงเหลือ, กระดาษทำการรายจ่าย, งบประมาณรายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับจ่าย และเงินสดประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน
                             ๒๐.๒. การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ได้แก่ ปิดบัญชี จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ, งบทรัพย์สิน, งบเงินสะสม, งบหนี้สิน, งบทดลองก่อนและหลังปิดบัญชี 
                             ๒๐.๓. การจัดทำรายงานที่ต้องส่งตามกำหนดเวลา
                             ๒๐.๔.  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
              งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
         
                   ๑. จัดเก็บรายได้ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง จัดเก็บเอง รับเงินรายได้ ออกใบเสร็จรับเงินพร้อมทั้งนำใบส่งเงินให้กับงานการเงิน และส่งหลักฐานให้งานการบัญชีเพื่อจะสอบยันให้ตรงกัน
                   ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทั้งรายการรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้มาชำระค่าภาษีทุกประเภทกับทะเบียนลูกหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนและทำให้ เป็นปัจจุบัน มีการจำหน่ายชื่อลูกหนี้ ลงเล่มที่ เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน และวันที่รับชำระเงิน ใบทะเบียนลูกหนี้ทุกครั้งที่มีการรับเงิน
                   ๓.งานประเมินจัดเก็บรายได้ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภาษี นัดประชุมจัดทำรายงานการประชุม, จัดทำรายละเอียดแบ่งโซน บล็อก ล็อค ตามแผนที่ภาษี เพื่อกำหนดอัตราในการจัดเก็บทุกปี
                   ๔.จำหน่ายลูกหนี้ค้างชำระออกจากบัญชี เร่งรัดการจัดเก็บรายได้ มีการติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้ โดยตรง
                   ๕.จัดทำทะเบียนลูกหนี้ค้างภาษี ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย
                   ๖.จัดทำ ภทบ.๑๙ บัญชี งบหน้าและงบรายละเอียดค่าส่วนลด ๖% เป็นประจำทุกเดือน 
                   ๗.งานจัดทำทะเบียน ผท. ๑,๒,๓,๔,๕,๖
                   ๘.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
    งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
๑.  ก่อนสิ้นเดือนกันยายน ของทุกปี ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
๒. จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ ผด.๑,
ผด.๒, ผด.๓, ผด.๕ และรายงานตามแบบ ผด.๖ ในฐานะหน่วยงานพัสดุกลาง  

๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน และขั้นตอนต่าง ๆ ตามระเบียบพัสดุ
๔.จัดทำบัญชีรับ-จ่าย วัสดุ, ทะเบียนครุภัณฑ์ ลงเลขครุภัณฑ์ การยืมพัสดุต้องทวงถามติดตามเมื่อครบกำหนดคืน
๕. แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ กรณีมีพัสดุที่ไม่ใช้หรือเลิกใช้เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้การได้และสูญหาย จำหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
๖. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
         

   ส่วนโยธา
   มีหน้าที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการวางโครงการ การรวบรวมและสำรวจวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้
ในการออกแบบ วางผังหลัก ออกแบบสถาปัตยกรรม ครุภัณฑ์ และออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรมต่างๆการควบคุมงานก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุงรักษา และติดตามผลวิจัยงานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ควบคุม การเขียนแบบ รูปรายการก่อสร้าง การประมาณราคา ตรวจรับงานงวดเพื่อเบิกจ่ายเงิน ให้บริการตรวจสอบแบบรูปและรายการตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบและก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลและบริการงานทั่วไปของหน่วยงาน งานด้านไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
   ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   รับผิดชอบภายในส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กำหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม
มอบหมาย ตรวจสอบ ประเมินผลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานทางด้านการศึกษา ด้านศาสนาและด้านวัฒนธรรม โดยมีพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกัด ดังนี้
                   ๑)  วิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้  การจัดการความรู้
                   ๒)  งานกิจกรรมนักเรียน งานวินัยและพัฒนานักเรียน งานบริการและสวัสดิการ
                   ๓)  งานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวันสำคัญ
๔)  การบริการและส่งเสริมการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ การรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการกำลังคน หลักสูตร ตำราเรียน ความรู้พื้นฐาน ตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรม และสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษา เผยแพร่การศึกษา  เช่น ออกรายการทางวิทยุ  โทรทัศน์  การเขียนบทความ การจัดทำวารสาร หรือเอกสารต่างๆ
                   ๕)   การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา
                   ๖)   การวางแผนการศึกษา การปรับปรุงมาตรฐานของสถานศึกษา
                   ๗)   ดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                   ๘)   งานด้านการกีฬา และนันทนาการ
                   ๙)    ควบคุม ดูแล การจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                   ๑๐)  เข้าร่วมประชุมตามที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ
                   ๑๑)  งานทะเบียนหนังสือรับ – ส่ง
                   ๑๒)  งานด้านสารบรรณของงานธุรการส่วนการศึกษา
                   ๑๓)  ร่าง / พิมพ์ หนังสือ ตอบโต้
                   ๑๔)  งานจัดแฟ้มเอกสาร
                   ๑๕   งานพิมพ์ฎีกาเบิกจ่ายเงินของส่วนการศึกษา
                   ๑๖)  จัดส่งรายงานตามกำหนดเวลา
                   ๑๗)  จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของส่วนการศึกษา
                   ๑๘)  ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนการศึกษา
                   ๑๙)  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม>>>

สถิติผู้เข้าชม

688691
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
291
302
1584
1026
688691
IP: 3.237.178.91

พยากรณ์อากาศ